Denný režim

  • príchod detí, voľná hra 7:00 – 9:00
  • desiata, hygiena9:30 – 10:00
  • pobyt vonku10:00 – 11:30
  • obed, hygiena, ukladanie sa na spánok11:30 – 12:30
  • spánok, prípadne oddych12:30 – 14:30
  • hygiena, olovrant14:30 – 15:30
  • pobyt vonku, voľná hra, maľovanie,
    kreslenie, odchod detí domov15:30 – 17:00
  • Podľa možností trávime s deťmi čo najviac času vonku v záhrade.